top of page

תנאי שימוש

כללי

 1. טייק קר ישראל (2017) בע"מ -טייק קר “) מפעילה אתר אינטרנט זה (“האתר אשר מסביר למשתמש בו את מגוון השירותים הנוגעים לתחומי פעילותה של טייק קר להלן - ("השירותים" )

 2. משתמש” – כל אדם אשר נכנס לאתר או גולש בו, וזאת בין אם השימוש הוא קבוע או מזדמן.

 3. השימוש באתר, כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") המשתמש מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון ולפעול על פיו, האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שיעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על יד המשתמש באתר ותהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות התקנון, הבין אותן והסכים להן.

 5. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין טייק קר לכל דבר ועניין.

 6. טייק קר רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 7. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש והשתתפות באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בכפוף לכל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה ולהנחיות טייק קר . בעצם כניסתו לאתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בטייק קר או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש לא לגרום בין בהתנהגות, בין במעשה ובין במחדל (במישרין או בעקיפין) לנזק כלשהו לטייק קר או לצדדים שלישיים וכי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של טייק קר או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעשה באתר כל שימוש לרעה ולא ינקוט בפעולות שיש בהן כדי לפגוע בטייק קר או במשתמשים אחרים לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות וביצוע פרסומים אסורים על פי דין.

 3. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או המידע המוצג בו ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לטייק קר או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 4. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 5. טייק קר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.

 6. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

אופן הזמנת השירותים

 1. הזמנת השירותים באתר תתבצע באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים.

 2. לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הזמנה ולספק בו האת הפרטים הבאים: שם פרטי, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת למשלוח, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. מובהר כי על פרטים אלה להיות נכונים, מדויקים ואמיתיים.

 3. המשתמש אחראי באופן אישי ובלעדי על נכונות המידע שהציג.

 4. לעניין הוראות אלה יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

 5. אישור הזמנת השירותים ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהוזן על ידי המשתמש, רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה אינה מהווה אישור כי הזמנת השירותים בוצעה. במידה והמשתמש אינו מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה יש לפנות אל טייק קר בהתאם לפרטי יצירת קשר.

 6. כל פעילות באתר הינה באחריות המשתמש בלבד.

 7. מוסכם כי לצורך קבלת השירותים האישיים, כולם או חלקם, המשתמש רשאי למסור את פרטיו האישיים, וכי טייק קר תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים כפי שנמסרו על ידי המשתמש לרבות שליחת מסרון ודואר אלקטרוני למשתמש.

השירותים ואספקתם

 1. האתר מאפשר למשתמש להזמין שירותים ולשלם עבורם באמצעות האתר.

 2. לאחר הזמנת השירותים, טייק קר תיצור קשר טלפוני עם המשתמש, בהתאם למספר שהוזן באתר, לתיאום אספקת השירותים.

 3. היה וטייק קר לא תצליח ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לתיאום מועד אספקת השירותים, טייק קר תשלח למשתמש מסרון ובאחריות המשתמש ליצור קשר עם טייק קר לתיאום מועד אספקת השירותים.

 4. היה והמשתמש לא יצר קשר עם טייק קר בהתאם לאמור בסעיף 23 לעיל, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי טייק קר .

 5. השלמת אספקת השירותים למשתמש מותנה באישורה של טייק קר בהתאם לשיקולה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ובלבד שכספי המשתמש יוחזרו אליו במלואם במקרה בו טייק קר תחליט שלא לספק למשתמש את השירותים.

 6. טייק קר לא תהיה אחראית לאיחור/ביטול אספקת השירותים במקרים הבאים:

 7. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נותן השירותים חלה/נמנע ממנו להגיע.

 8. כל סיבה שאינה בשליטת טייק קר .

 9. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית טייק קר תהיה רשאית שלא לספק את השירותים.

מדיניות ביטול

 1. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות והתקנות שהותקנו מכוחן ופועל לפיהם, אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן להלן: ("החוק")

 2. במידה ולאחר ביצוע הזמנת השירותים המשתמש מעוניין לבטל את הזמנת השירותים, המשתמש יוכל לעשות זאת בתוך 14 יום מיום הזמנת השירותים. ביטול של הזמנת השירותים יכול להתבצע בכל אחד מהדרכים המנויות להלן:

  • בעל פה – באמצעות יצירת קשר טלפוני בהתאם לפרטים המופיעים בפרטי יצירת קשר.

  • בדואר רשום.

  • באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמופיע בפרטי יצירת קשר.

  • בפקסימיליה כפי שמופיע בפרטי יצירת קשר.

  • בהודעה הביטול יש לציין את פרטי מבקש ביטול השירותים, תאריך הזמנת השירותים ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק החשבונית.

  • בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בתוך 14 ימים מיום הזמנת השירותים, יזוכה כרטיס האשראי בשיעור מלא.

הזכויות הקנייניות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בטייק קר או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן לטייק קר .

 2. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותה הבלעדית של טייק קר .

 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי באתר בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר.

 4. כל סימני המסחר המוזכרים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים, שמות מוצרים ושמות חברה או לוגו המוזכרים באתר הם רכושם הבלעדי של טייק קר .

 5. המשתמש מתחייב: -

  • שלא לשנות, להעתיק, לשכפל, למסור, להציג, לבצע, לשעתק, לפרסם, לתת רישיון, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור בשנית כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים מהאתר.

  • שלא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של טייק קר מראש ובכתב.

  • שלא לעשות כל פעולה אשר לשיקול דעתה של טייק קר תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על האתר או תשתית האתר.

  • שלא לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או להנדס לאחור כל תוכנה בשימוש על ידי טייק קר בקשר עם האתר.

אבטחת מידע

 1. טייק קר פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצג בו, או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת האתר בידי משתמש האתר.

 2. כמו כן, טייק קר נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות ופרצות.

 3. טייק קר עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

 4. לנושא שימוש וסליקה של כרטיסי אשראי מהאתר או דרכו, זו נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

אחריות

 1. השירותים והתכנים באתר זמינים כפי שהם (“As-Is”), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טייק קר סוגי השירותים או התכנים באתר. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 2. טייק קר, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו

 3. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי טייק קר או מי מטעמה לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש

 4. טייק קר לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 5. טייק קר תנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי מידע בנוגע למשתמש יישמר בסודיות בהתאם להוראות הדין. טייק קר מתחייבת לא למסור לצד שלישי כל מידע בנוגע למשתמש, למעט בנסיבות הבאות: (1) רשות מוסמכת דרשה מידע בנוגע למשתמש; (2) המשתמש הסכים למסירת המידע; (3) בהתאם להוראת דין.

 6. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לכל הפרה של תנאי השימוש והוא מתחייב בזאת לשפות את טייק קר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בקשר עם הפרת תנאי שימוש אלה.

 2. בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת שתתגלע בקשר עם האתר, המידע או השימוש בהם יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

תכנים בעלי אופי מסחרי

 1. טייק קר עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת “חלון ראווה” לאתרי מסחר אלקטרוני), לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות.

 2. טייק קר לא תישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. טייק קר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמתותם.

 3. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי במסגרת האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה.

 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. טייק קר אינה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קישורים לאתרים אחרים

 1. ייתכן והמשתמש ימצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי טייק קר, או מטעמה, וטייק קר אינה שולטת או מפקחת עליהם.

 2. טייק קר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 3. טייק קר איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

יצירת קשר

 1. במידה שתתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד “צור קשר”, הן בדואר לכתובת ,טייק קר ישראל בע"מ – רחוב הירדן 23 מושב עין ורד
  והן בטלפון בשעות הפעילות (א’-ה’ בין השעות 8:00-16:00) למספר – 09-7962527

שונות

 1. האתר יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

 2. האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.

 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

bottom of page